Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

 23.11.2020

Obec Lúčka č. 39, 049 42 Drnava

           

Číslo spisu:  197-001/2020                                                                                 Dňa 11.11.2020

VEC

Informácia o  začatí správneho konania vo veci výrubu drevín.

Dňa 10.11.2020 podala Bc. Mgr. Tímea Czompoly,  Dvorníky – Včeláre 36, 044 02 na  obec Lúčka  žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

           

            Výrub sa navrhuje v k.ú. Lúčka  v ZÚO na pozemku parc. číslo KN C 238,  druh zastavaná plocha a nádvoria. Pozemky sú evidované na LV č. 206 vo vlastníctve žiadateľky. Navrhuje sa vyrúbať dve dreviny – smrek   s obvodom kmeňa 94 a 117  cm meraným 1,3 m na zemou.  Dňom podania žiadosti bolo konanie začaté.

Obec Lúčka, starosta obce,  ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 82  ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov  informuje verejnosť  o začatí správneho konania a určuje lehotu 7 pracovných dní od zverejnenia  tohto listu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní.

Do žiadosti je možné nahliadnuť  po telefonickom dohovore na  č. 0902 256 239, mail: obeclucka@gmail.com  kde možno potvrdiť záujem byť účastníkom konania.

S pozdravom

             

           ...............................

                Jozef Szabó                                 

                                         starosta obce

Doručí sa :

Bc. Mgr. Tímea Czompoly,  Dvorníky – Vče-láre 36, 044 02

Dátum vyvesenia na internetovej stránke.......................... 

Pečiatka a podpis...............................................................Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 >