Dokumenty

Dokumenty

1 2 >

Pozvánka na OZ

  Povinné zverejňovanie

  Verejná obchodná súťaž

  Voľby

  Voľby prezidenta SR

  Ochrana osobných údajov

  rok 2013

  návrh VZN na rok 2013
  Príloha č. 1
  Príloha č. 1 k VZN na rok 2013
  Pozvánka na OZ
  VZN o verejnom poriadku
  VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na rok 2013
  VZN o pravidlách času predaja v obchode a čas prevádzky služieb
  Smernica o správnych poplatkoch
  Smernica o slobodnom prístupe k informáciám

  VZN na rok 2012

  VZN na rok 2012
  VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady.

  Rok 2011

  Všeobecne vávazné nariadene (VZN) na rok 2011

           

  VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lúčka
  Všeobecne záväzné nariadenie

  Rok 2014