Lúky Horného vrchu

 17.08.2020

Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny
Odbor ochrany prírody
Váš list číslo/zo dňa
Naše číslo
Vybavuje/kontakt
Bratislava
9177/2020-6.1
40030/2020
Kováčiková/02 5956 2322
13.08.2020
Vec
Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4001 Lúky Horného vrchu do národného zoznamu území európskeho významu – VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Týmto Vám oznamujeme, že
dňa
9. septembra 2020 sa, v súlade s § 27 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, uskutoční prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV4001 Lúky Horného vrchu1 do národného zoznamu území európskeho významu s vlastníkmi, správcami, nájomcami pozemkov dotknutých zamýšľanou ochranou.
Prerokovanie, ktoré bude z poverenia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky viesť príslušný okresný úrad v sídle kraja – Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, sa uskutoční dňa 9. septembra 2020 so začiatkom o 9:00 hod na Obecnom úrade Drnava:
1. základné údaje o SKUEV4001 Lúky Horného vrchu
2. odôvodnenie zaradenia SKUEV4001 Lúky Horného vrchu do národného zoznamu
3. obmedzenia vyplývajúce zo zaradenia SKUEV4001 Lúky Horného vrchu do národného zoznamu
4. spôsob náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania
5. vyjadrenie vlastníkov, správcov, nájomcov dotknutých pozemkov k zaradeniu SKUEV4001 Lúky Horného vrchu do národného zoznamu.
Toto oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou zverejnenou na úradnej tabuli Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, na webovej stránke ministerstva -
https://www.minzp.sk/uradna-tabula/
.
Prílohami tohto oznámenia sú mapa navrhovaného SKUEV4001 Lúky Horného vrchu a zoznamy parciel podľa registra „C“ a „E“ katastra nehnuteľností (stav k 31.12.2019), ktoré celé alebo časťou do tejto lokality zasahujú.
Bližšie informácie o prerokovaní Vám môže poskytnúť Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky – Správa Národného parku Slovenský kras (kontaktná osoba: RNDr. Róbert Šuvada, PhD., tel. č.: +421 903 298 233, e-mail:
robert.suvada@sopsr.sk
), resp. Okresný úrad v sídle kraja Košice (kontaktná osoba: RNDr. Darina Barabasová, tel. č.: 055/6001 384, e-mail:
darina.barabasova@minv.sk
).
S pozdravom
RNDr. Jana Durkošová
riaditeľka odboru ochrany prírody

Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 >