Obchodná verejná súťaž

 07.06.2017

Obec Lúčka, Lúčka č. 39, 04942 okres Rožňava, t.č.: 058/7979121, email: obeclucka@gmail.com, IČO: 00328481, DIČ: 2020961459

1.       Obec Lúčka   so sídlom Lúčka č. 39,049 42, Lúčka  podľa  § 281 až 288  zákona č. 513/1991  Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Ustanovenia  obecného zastupiteľstva v Lúčke č. 21/2017 zo dňa 30.05.2017 vyhlasuje

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

 na odplatný prevod spoluvlastníckeho podielu Obce Lúčka na nehnuteľnom majetku:

2.       Predmetom obchodnej verejnej súťaže sú pozemky:

-          pozemok vedený na LV 440, na parcelnom čísle 128/2 o výmere 216 m2, o druhu pozemku trvalé trávnaté pozemky,  kde má Obec Lúčka spoluvlastnícky podiel 1/9 –ine / 24 m2/

-          pozemok vedený na LV 440, na parcelnom čísle  128/3 o výmere 186 m2 , o druhu pozemku ostatné plochy, kde má Obec Lúčka spoluvlastnícky podiel v 1/9 – ine  / 20,66 m2/.

3.       Lehota na doručenie cenových ponúk záujemcov sa stanovuje do 26.06.2017 do 12.00 hodiny.

4.       Cenovú ponuku žiadame predložiť do podateľne Obecného úradu v Lúčke, alebo poštou na adresu Obec Lúčka , Lúčka č. 39, 049 42  Lúčka  tak aby bola zaevidovaná do 26.06.2017 do 12.00 hodiny

5.       Cenová ponuka musí byť predložená písomne v slovenskom jazyku v zalepenej obálke viditeľne označenej heslom „ NEOTVÁRAŤ – Obchodná verejná súťaž č. 1/2017.

6.       Návrh musí obsahovať

a)       Označenie záujemcu

-          U fyzickej osoby : meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, dátum  narodenia, miesto trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, stav a telefónne číslo. Ak je  záujemca  ženatý/vydatá, aj meno, priezvisko , titul, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu a štátnu príslušnosť manžela  a manželky

-          U právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, meno osoby/osôb, ktorá/é sú štatutárnym orgánom, označenie registra, ktorý právnickú osobu zapísal a číslo zápisu

b)       Výšku ponúknutej ceny za predmet obchodnej súťaže  pričom najnižšia  cenová ponuka je 2 €/m2

c)       Účel využitia nehnuteľnosti – pozemkov

d)       Vyhlásenie – súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov podľa § 7 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších údajov, V prípade ak je záujemca ženatý/vydatá , vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky/manžela.

e)       Vyhlásenie záujemcu, že prípade , ak bude jeho cenová ponuka vyhodnotená ako najvýhodnejšia a obecné zastupiteľstvo mu schváli predaj predmetu súťaže, bude znášať všetky náklady spojené s predajom, ako aj náklady  , ktoré vznikli obci v súvislosti s obchodnou verejnou súťažou / t.j. náklady  na zverejnenie podmienok obchodnej verejnej súťaže v regionálnej tlači

7.       Predloženú cenovú ponuku je možné meniť , dopĺňať alebo odvolať do termínu stanoveného na predkladanie návrhov záujemcov. Každý záujemca môže predložiť iba jeden návrh. Ak záujemca podá viac návrhov, všetky budú vylúčené zo súťaže . Záujemca sa podaním svojho návrhu zaväzuje zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získania informácií  ohľadne súťaže.

8.       Obec Lúčka si vyhradzuje pravo odmietnuť všetky predložené návrhy, prípadne zrušiť súťaž.

9.       Vyhodnotenie návrhov záujemcov posúdi obecné zastupiteľstvo a rozhodne o predaji majetku za najvyššiu cenu.

10.    Obec Lúčka si vyhradzuje právo určiť právnu formu realizácie predaja Kúpnou zmluvou.

11.    V prípade záujmu o bližšie informácie k organizácií verejnej súťaže , k predmetu zámeru obchodnej verejnej súťaže môžete získať na tel. čísle 058/7979121 alebo osobne na Obecnom úrade v Lúčke  č. 39, 049 42  Lúčka.

V Lúčke 02.06.2017

                                                                                                                             Jozef Szabó

 starosta obce Lúčka

Vyvesené: 07.06.2017


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 >