Profil verejného obstarávateľa

 31.12.2017

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Verejný obstarávateľ:  Obec Lúčka

Sídlo organizácie:  Lúčka č. 39, 049 42 Drnava

Štatutárny zástupca:  Jozef Szabó, starosta obce

Obec Lúčka  je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods.1 písmeno b)  zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočňovanie stavebných prác a poskytovanie služieb sa realizuje v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a internou Smernicou upravujúcou jednotný postup pri verejnom obstarávaní.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 

IČO: 00328481

DIČ: 2020961459

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko 0517644001/5600

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:

Jozef Szabó

Kontakt:

tel.: 058/7979121

mobil: 0905893799

e-mail: obeclucka@gmail.com

Internetová adresa: www.lucka-rv.sk


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 >