Vyzvi srdce k pohybu

 12.05.2021

Vyzvi srdce k pohybu

Celonárodná kampaň na zvýšenie pohybovej aktivity pod záštitou ÚVZ SR


10.5.2021 – 1.8.2021

Súťaž organizuje RÚVZ Banská Bystrica v spolupráci s RÚVZ v SR
v rámci programu CINDI

Vedeli ste, že?


  1. Každý rok 1 milión ľudí zomrie na príčiny spojené s nedostatkom pohybu.
  2. Viac ako 70% adolescentov nespĺňa minimálne odporúčania pohybovej aktivity.
  3. Predpokladá sa, že viac ako 1/3 dospelých nie je dostatočne aktívna.

Cieľom kampane je povzbudiť čo najviac ľudí, aby zaradili do svojho voľného času každodenne aspoň 30 minút pohybových aktivít a žili zdravšie. Vyberajte si aktivity podľa Vašej aktuálnej fyzickej zdatnosti, zdravotného stavu a s prihliadnutím na epidemickú situáciu. Ak začínate, pohyb si môžete rozdeliť do viacerých častí počas dňa, napr. 3-krát po 10 minút. Účastníci v uplynulých ročníkoch významne zvýšili svoju pohybovú aktivitu, mnohí z nich zhodili nadbytočné kilogramy a väčšina z nich sa vďaka pravidelnému pohybu začala cítiť lepšie.

V priebehu trvania kampane si zaznamenávajte všetky Vaše pohybové aktivity a ich trvanie, ktoré vykonáte vo Vašom voľnom čase. Po ukončení kampane, najneskôr do 8.8.2021, odošlite Váš dôsledne vyplnený účastnícky list prostredníctvom online formulára, e-mailom alebo poštou na adresy uvedené nižšie. Účastnícky list odošlite iba raz so všetkými údajmi o Vašej fyzickej aktivite počas celého trvania kampane. Online formulár, účastnícky list a ostatné informácie nájdete na stránkach www.uvzsr.sk, www.vzbb.sk, www stránky RÚVZ v SR.

PODPOROVATELIA:

Zapojiť do kampane sa môže každý bez rozdielov. Po ukončení kampane budú z účastníkov vyžrebovaní 10-ti výhercovia darčekových poukážok na nákup športových potrieb a personalizovaných jedálničkov. Podmienkou na zaradenie do žrebovania je vykonávanie fyzickej aktivity aspoň 150 minút strednej intenzity alebo 75 minút vysokej intenzity alebo adekvátnej časovej kombinácie týchto intenzít týždenne počas minimálne 4 týždňov.

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať:

tel. číslo: 0917 246 635, 0917 246 180
e-mail:    poradna.zdravia@vzbb.sk

adresa:    Regionálny úrad verejného zdravotníctva
 so sídlom v Banskej Bystrici

 oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu
 Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica

Vyzvi srdce k pohybu
Celonárodná kampaň na zvýšenie pohybovej aktivity pod záštitou ÚVZ SR Súťaž organizuje RÚVZ Banská Bystrica v spolupráci s RÚVZ v SR v rámci programu CINDI
ÚČASTNÍCKY LIST
Venujte sa vo svojom voľnom čase pohybovým činnostiam minimálne počas 4 týždňov za sebou od 10.5.2021 do 1.8.2021. Potrebné je každý týždeň venovať pohybu aspoň 150 minút strednej intenzity alebo 75 minút vysokej intenzity alebo adekvátnej časovej kombinácie týchto intenzít.
V priebehu trvania kampane si zaznamenávajte všetky Vaše pohybové aktivity a ich trvanie. Na prvej strane účastníckeho listu vyplňte Vaše osobné údaje. Na ďalšej strane dôsledne vyplňte údaje za každý týždeň, počas ktorého ste sa venovali pohybovej aktivite. Po ukončení kampane, najneskôr do 8.8.2021, odošlite vyplnený účastnícky list prostredníctvom online formulára, e-mailom na adresu poradna.zdravia@vzbb.sk alebo poštou na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica. Online formulár, účastnícky list a ostatné informácie nájdete na stránkach www.uvzsr.sk, www.vzbb.sk, www stránky RÚVZ v SR. Účastnícky list odošlite iba raz s uvedenými všetkými údajmi o Vašej fyzickej aktivite počas celého trvania kampane.
Informácie o účastníkovi:
Pohlavie: žena ☐ muž ☐ Okres pobytu: __________________________________________
Vek: _________ Výška: ____________ cm
Hmotnosť pred zapojením sa do kampane: _________ kg
Hmotnosť na konci kampane: _________ kg
Pohybová aktivita v poslednom mesiaci pred zapojením sa do kampane:
150 minút strednej intenzity týždenne
alebo 75 minút vysokej intenzity áno ☐ nie ☐
alebo adekvátna kombinácia intenzít
Silové cvičenie aspoň 2x týždenne áno ☐ nie ☐
Telefónne číslo alebo e-mail: _____________________________________________________________
(slúži na kontaktovanie v prípade výhry, pred odoslaním skontrolujte)
Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie číslo 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR)
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici (ďalej aj „prevádzkovateľ“) informuje dotknuté osoby, že ich osobné údaje bude spracúvať na účely organizovania súťaže v rámci kampane „Vyzvi srdce k pohybu!“ a prieskumnej štúdie spojenej so súťažou v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR v spojitosti s § 6 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorý oprávňuje prevádzkovateľa zúčastňovať sa na riešení národných a medzinárodných programov významných pre verejné zdravie.
Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov účastníkov súťaže (ďalej „dotknuté osoby“) je oprávnený záujem prevádzkovateľa v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR, ktorým je motivácia k účasti zaradením do žrebovania o ceny.
Dotknuté osoby majú voči prevádzkovateľovi právo namietať voči spracúvaniu ich osobných údajov, požadovať prístup k svojim osobným údajom, opravu, výmaz a v prípade porušenia ustanovení GDPR podať sťažnosť kontrolnému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
Prevádzkovateľ nebude osobné údaje dotknutých osôb zverejňovať, sprístupňovať, alebo poskytovať tretím stranám. Osobné údaje bude spracúvať iba počas doby trvania a vyhodnotenia súťaže a iba v rozsahu, ako boli dotknutými osobami poskytnuté v tomto účastníckom liste. Dokumenty s osobnými údajmi v elektronickej forme budú po skončení účelu spracúvania z elektronických médií vymazané. Dokumenty v listinnej forme budú zlikvidované s výnimkou tých, ktoré musia byť v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky naďalej uchovávané počas trvania nasledujúcich 5 rokov.
Kontakt na zodpovednú osobu v zmysle GDPR: Mgr. Silvia Vojteková, e-mail: zodpovedna.osoba@vzbb.sk
☐ Potvrdzujem pravdivosť všetkých údajov uvedených na obidvoch stranách tohto listu
Aktivity / týždeň
10.5. – 16.5.
17.5. – 23.5.
24.5. – 30.5.
31.5. – 6.6.
150 minút strednej intenzity týždenne alebo 75 minút vysokej intenzity alebo adekvátna kombinácia intenzít
Venoval/a som sa silovému cvičeniu aspoň 2x
Aktivity, ktorým som sa venoval/a:
chôdza
beh, jogging
korčuľovanie
bicyklovanie
domáce cvičenie
práca v záhrade
iné (uveďte čo)
necvičil/a som
Aktivity / týždeň
7.6. – 13.6.
14.6. – 20.6.
21.6. – 27.6.
28.6. – 4.7.
150 minút strednej intenzity týždenne alebo 75 minút vysokej intenzity alebo adekvátna kombinácia intenzít
Venoval/a som sa silovému cvičeniu aspoň 2x
Aktivity, ktorým som sa venoval/a:
chôdza
beh, jogging
korčuľovanie
bicyklovanie
domáce cvičenie
práca v záhrade
iné (uveďte čo)
necvičil/a som
Aktivity / týždeň
5.7. – 11.7.
12.7. – 18.7.
19.7. – 25.7.
26.7. – 1.8.
150 minút strednej intenzity týždenne alebo 75 minút vysokej intenzity alebo adekvátna kombinácia intenzít
Venoval/a som sa silovému cvičeniu aspoň 2x
Aktivity, ktorým som sa venoval/a:
chôdza
beh, jogging
korčuľovanie
bicyklovanie
domáce cvičenie
práca v záhrade
iné (uveďte čo)
necvičil/a som
Vysvetlivky k aktivitám:
STREDNÁ INTENZITA: osoba je zadýchaná, dá sa jej rozprávať v krátkych vetách, srdcová frekvencia je v rozmedzí 65 – 85% max hodnoty (korčuľovanie, jazda vo zvlnenom teréne, rýchla chôdza)
VYSOKÁ INTENZITA: osoba sa sústredí len na dýchanie, nie je schopná rozprávať, srdcová frekvencia je nad 85% max hodnoty (beh, basketbal, futbal, hokej, spoločenské tance, silové cvičenia)
ADEKVÁTNA KOMBINÁCIA INTENZÍT: 1 min. vysokej intenzity = 2 min. strednej intenzity
SILOVÉ CVIČENIA: posilňovanie hlavných svalových skupín (lezenie, cvičenie s náradím, náročnejšia turistika, jazda na bicykli do kopca) DOMÁCE CVIČENIE: posilňovanie, bodybuilding, zdravotné cvičenia na chrbticu a kĺby, cvičenia na zlepšenie držania tela a odstránenie svalovej nerovnováhy, strečing, kalanetika, jóga, pilates, aerobik, online cvičenie, ...
INÉ: činnosti, ktoré nie je možné zaradiť do iných kategórií (napr. horolezectvo, jazda na koni, kanoistika a pod.) a v prípade uvoľnenia protiepidemických opatrení aj iné individuálne a kolektívne športy (napr. fitnes, plávanie, tenis, futbal a pod.)

Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 >